Slider1
Slider2
Slider3
Slider4
Slider5
Slider6
Slider7
previous arrow
next arrow
Mobiel_slide_1
Mobiel_slide_2
Mobiel_slide_3
Mobiel_slide_4
Mobiel_slide_5
Mobiel_slide_6
Mobiel_slide_7
previous arrow
next arrow
logo-vandenboertaxaties.fw
logo-kant.fw
asperges 3
logo-gubbels.fw
logo-vanboxtel.fw
logo-vanboxtel.fw
logo-d66-vught
logo-pvda.fw
logo vvd-vhc
logo-gemeentebelangen
logo adverteren.fw
Voedselbank
Voedselbank

Familie berichten

9 april 2024 Overleden: Helma Rypma-Smit

Familie Rypma...

7 december 2021 Familieberichten op Vught.nu

Het is mogelijk om hier op de nieuwssite van Vught...

Rectificatie Ontwerpbestemmingsplan N65 en ontwerpverzoek herbegrenzing

VUGHT – 8 juni 2019. Door een technische storing, die is veroorzaakt door blikseminslag, is het bestemmingsplan pas sinds vrijdagmiddag 7 juni digitaal beschikbaar gesteld op ruimtelijke plannen. Het fysieke exemplaar ligt vanaf 6 juni ter inzage bij de “Ontvangst- en informatiebalie” van het gemeentekantoor.

U kunt reageren op het ontwerpbestemmingsplan ‘bestemmingsplan N65’. Hieronder staat waar dit plan over gaat. Ook leest u hoe u hierop kunt reageren.

Wat is een bestemmingsplan?
In een bestemmingsplan staat welke functies (‘bestemming’) grond heeft. Bijvoorbeeld wonen, natuur, verkeer of bedrijf. Ook regelt een bestemmingsplan of men op die grond mag bouwen. Dit is bijvoorbeeld belangrijk als u een vergunning vraagt om te bouwen. De gemeente kijkt dan of uw bouwplan in het bestemmingsplan past.

Waar gaat het ontwerpbestemmingsplan ‘bestemmingsplan N65’ over?
Het gebied van het bestemmingsplan ‘begint’ ten oosten van de aansluiting Helvoirtseweg/John F. Kennedybaan (hm 4.18) en loopt in westelijke richting tot aan de gemeentegrens met Haaren. Binnen dit gebied wordt de N65 aangepast.

In december 2017 is voor de reconstructie van de N65 het voorontwerpbestemmingsplan N65 op basis van het voorkeurs alternatief (VKA) voor de N65 in Vught in procedure gebracht.

Het voorontwerpbestemmingsplan heeft ter inzage gelegen van 14 december 2017 tot en met 31 januari 2018. Er zijn 25 inspraakreacties ingediend. Ook zijn er reacties binnengekomen van de vooroverleginstanties zoals de provincie, Rijkswaterstaat en het waterschap. De inspraakreacties en de beantwoording zijn verwerkt in een Nota van Inspraak en vooroverleg.

Naar aanleiding van de inspraakreacties heeft de stuurgroep N65 op 19 maart 2018 besloten het VKA op enkele onderdelen te optimaliseren. De optimalisatievoorstellen hebben geleid tot een vernieuwd VKA, genaamd ‘Reconstructie N65’.

Dit bestemmingsplan is de planologische vertaling van het plan ‘Reconstructie N65’. Het ontwerpbestemmingsplan is op vele punten aangepast/verbeterd ten opzichte van het voorontwerpbestemmingsplan.

Waar gaat het ontwerp verzoek herbegrenzing over?
In het ontwerpbestemmingsplan wordt uitgegaan van een herbegrenzing van het Natuurnetwerk Brabant. Om die reden is ook een herbegrenzing van het gebied Gemengd landellijk gebied en het gebied Groenblauwe mantel in het plangebied noodzakelijk.

Ongeveer 1,5 ha van het plangebied is gelegen in het NNB. De Verordening ruimte van de provincie Noord-Brabant bevat regels ten aanzien van de herbegrenzing en compensatie van NNB. In dit kader is het voornemen een verzoek in te dienen bij het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant tot herbegrenzing. Ook tegen dit voornemen kunnen zienswijzen worden ingediend.

U kunt het ontwerpbestemmingsplan bekijken
U kunt van donderdag 13 juni 2019 tot en met woensdag 24 juli 2019 het bestemmingsplan met bijbehorende stukken met daarin de motivering tot herbegrenzing bekijken:

via internet (www.vught.nl, www.rijksinfravught.nl) en www.ruimtelijkeplannen.nl onder ID-nummer NL.IMRO.0865.vghBPN65-ON01;
bij de Ontvangst- en informatiebalie van het gemeentekantoor, Secretaris van Rooijstraat 1 in Vught.
Tegen betaling kunt u afschriften krijgen van de stukken die ter inzage liggen.

De gemeente houdt een informatiebijeenkomst
De gemeente houdt op 13 juni 2019 een inloop-/informatiebijeenkomst Rijksinfrastructuur. U bent daar van harte welkom. U kunt dan het plan bekijken. Ook kunt u daar vragen over stellen aan ambtenaren van de gemeente.

De inloop-/informatiebijeenkomst Rijksinfrastructuur is bij Novalis in Vught en begint om 17.00 uur. Om 19.00 uur zal er een presentatie worden gegeven. In de presentatie nemen we de onderdelen van het ontwerpbestemmingsplan graag met u door. We vertellen u hoe het plan in elkaar zit, uit welke onderdelen het bestaat en hoe de procedure voor het bestemmingsplan verloopt.

U kunt reageren op het ontwerpbestemmingsplan
U kunt reageren op het ontwerpbestemmingsplan en/of het ontwerp verzoek om herbegrenzing. De reactie die u indient, heet in deze fase een ‘zienswijze’.

U kunt reageren van donderdag 13 juni 2019 tot en met woensdag 24 juli 2019. U kunt dit schriftelijk doen of mondeling. Let op: u kunt niet per e-mail reageren.

Schriftelijke reacties kunt u sturen naar de gemeenteraad van Vught, afdeling Ontwikkeling, postbus 10.100, 5260 GA Vught. Voor een mondelinge afspraak kunt u bellen met mevrouw Sillekens van de afdeling Ontwikkeling via telefoonnummer 073-6580680.

Geef in uw brief aan dat het om een zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan N65 met zaaknummer [Z17 – 193278] of dat het betrekking heeft op het ontwerpverzoek tot herbegrenzing gaat. Geef ook aan waarom u het wel of niet eens bent met ontwerpbestemmingsplan.

Wat gebeurt er na het ontwerpbestemmingsplan?
Het gaat hier om een ontwerpbestemmingsplan. U kunt daar nu op reageren. De gemeente kijkt dan of het plan moet worden aangepast. Daarna stelt de gemeenteraad het bestemmingsplan definitief vast. Als u het niet eens bent met het vastgestelde bestemmingsplan, kunt u in beroep gaan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Let op: u kunt in principe alleen in beroep gaan wanneer u ook een zienswijze heeft ingediend over het ontwerpbestemmingsplan. Dit geldt niet wanneer u dit redelijkerwijs niet kon doen, bijvoorbeeld omdat het plan naar de vaststelling toe is gewijzigd en u daar op reageert.

Plannen aan spoor en weg
Wilt u meer weten over de plannen aan de N65 (of aan het spoor)? Kijk op www.rijksinfravught.nl

Een bericht plaatsen, een mededeling doen, familiebericht doorgeven of verenigingsnieuws, dat kan bij Vught Nu. Tevens zijn wij altijd op zoek naar het laatste nieuws. (een foto en/of logo erbij maakt het vaak leuker). Mailen maar! nieuws@vught.nu

 

 

bas van doorn
CDA logo
logo peijenburgvught.fw
logo peijenburgvught.fw
logo peijenburgvught.fw
logo-essentieelwonen.fw
previous arrow
next arrow
logo-t-heem
logo-guldenberg.fw
logo-hustin
logo-hustin
Jan van Balkom
logo-empee-helvoirtnet1
15 mei 2024 Column Corvers: Dromen over politiepost

Peter Corvers...

Meer >>

Theater de Speeldoos
Theater de Speeldoos
Agenda de Petrus
Agenda de Petrus

Een reactie plaatsen op dit bericht

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

logo-stichting helvoirtnet.fw
logo-gemeenteberichten-hel-vug.fw
1-1-2
Centrum jeugd en gezin
logo-rijksoverheid
Amber Alert